Административни услуги

УСЛУГИ В ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Категория: Услуги на общинска администрация Създадена на Четвъртък, 09 Април 2020 19:19 Последно обновена на Неделя, 03 Май 2020 08:01 Публикувана на Четвъртък, 09 Април 2020 19:19 Посещения: 3494
Номер на услуга Име на услуга Необходими документи Такса Срок Акт издаден в резултат на услугата
1989 Издаване на разрешения за поставявене на преместваеми обекти заявление по образец, документ за собственост

25 лв.

30 дни Разрешение за поставяне
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа заявление по образец, документ за собственост, разрешение за строеж

Безплатна услуга

7 дни Определена строителна линия и ниво на строежа
1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж заявление по образец, документ за собственост, технически паспорт

Безплатна услуга

7 дни Вписване в регистъра
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове заявление по образец, документ за собственост, скица

10 лв.

14 дни Допускане изработването на проекти
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии заявление по образец

25 лв.

30 дни Удостоверение и скица
2003 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища заявление по образец, одобрени проекти, платена такса 30 лв. 14 дни Разрешение
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост заявление по образец, одобрени проекти, платена такса цена по пазарна оценка 30 дни Заповед
2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него заявление по образец, документ за собственост,разрешение за строеж 30 лв. 14 дни Разрешение
2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти заявление по образец, документ за собственост, скица-виза 2 промила от стойността на обекта 30 дни Съгласувани проекти
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива заявление по образец, документ за собственост, скица 10 лв. 14 дни Скица-виза
2027 Издаване на скици за недвижими имоти заявление по образец, документ за собственост Обикновена услуга 5 лв.
Бърза услуга 10 лв.
Експресна усл. 15 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна усл. 24 часа
Скица
2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) заявление по образец, разрешение за строеж Безплатна услуга 14 дни Разрешение
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти заявление по образец, проекти По пазарна оценка 14 дни Заповед
2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж заявление по образец, документ за собственост, проекти 2 промила от стойността на обекта 30 дни Заповед
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове заявление по образец, документ за собственост, скица 10 лв. 14 дни Заповед
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория заявление по образец, документ за собственост, всички документи по време на сторителството В зависимост от категорията и обема на строежа 30 дни Удостоверение
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи заявление по образец, документ за собственост 20 лв. 14 дни Удостоверение
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти заявление по образец, документ за собственост Безплатна услуга 14 дни Заповед
2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация заявление по образец, инвестиционни проекти 2 промила от стойността на обекта 30 дни Съгласувани инвестиционни проекти
2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя заявление по образец, документ за собственост, разрешение за строеж 30 лв. 14 дни Разрешение
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот заявление по образец, документ за собственост 15 лв. 14 дни Удостоверение
2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране заявление по образец, документ за собственост 10 лв. 14 дни Скица-виза за пручване и проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж заявление по образец, документ за собственост, декларации от 3-ма свидетели за годината на построяване 15 лв. 14 дни Удостоверение за търпимост на строеж
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ заявление по образец, документ за собственост, строително разрешение, геодезическо заснемане 15 лв. 14 дни Удостоверение
2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него заявление по образец, документ за собственост,разрешение за строеж 30 лв. 14 дни Разрешение
2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване заявление по образец, документ за собственост Безплатна услуга 14 дни Заповед
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура заявление по образец Безплатна услуга 7 дни Извършена проверка
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването заявление по образец, документ за собственост, строително разрешение Безплатна услуга 14 дни Извършена проверка
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи заявление по образец, документ за собственост, проект 15 лв. 30 дни Разрешение
2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение заявление по образец, документ за собственост, разрешение за поставяне 30 лв. 14 дни Разрешение
2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя заявление по образец, документ за собственост, разрешение за строеж 30 лв. 14 дни Разрешение
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми заявление по образец, документ за собственост Безплатна услуга 14 дни Справка
2112 Издаване на разрешение за строеж заявление по образец, документ за собственост 15 лв. 30 дни Разрешение за строеж
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока заявление по образец, документ за собственост 50% от таксата за одобряване на проекта 7 дни Разрешение за строеж
2115 Попълване/поправка на кадастрален план заявление по образец, документ за собственост, геодезическо заснемане, строителни документи или удостоверение за търпимост 15 лв. 14 дни Заповед
2117 Одобряване на подробен устройствен план заявление по образец, документ за собственост 35 лв./дка 30 дни Одобрен ПУП
2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план заявление по образец 2 лв. 7 дни Отразена промяна
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони заявление по образец, документ за собственост,разрешение за поставяне 30 лв. 14 дни Разрешение
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти заявление по образец, документ за собственост 15 лв. 14 дни Разрешение за строеж
2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца заявление по образец и актуална скица 3 лв. Веднага Заверена скица
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях заявление по образец и документ за собственост 2 лв./страница 14 дни Заверени документи
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет заявление по образец и документ за собственост 2 лв./страница 14 дни Заверен препис
2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве заявление по образец строително разрешение и проекти към общата такса одобряване на проекта 14 дни Одобрен план
Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (УСЛУГИ-по-УТ-2020.pdf)УСЛУГИ-по-УТ-2020.pdfУСЛУГИ В ОТДЕЛ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА\"admin115 КБ