Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Калояново

УСЛУГИ РПЕССД

Категория: Услуги на общинска администрация Създадена на Четвъртък, 09 Април 2020 19:20 Последно обновена на Неделя, 03 Май 2020 08:21 Публикувана на Четвъртък, 09 Април 2020 19:20 Посещения: 3076
Номер на услуга Име на услуга Необходими документи Такса Срок Акт издаден в резултат на услугата
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите заявление по образец и и придружаващи документи

250 лв.

60 дни Разрешително за ползване на водни обекти
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар заявление по образец 5 лв. 7 дни Разрешително за отсичане
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините заявление по образец и придружаващи документи 250 лв. 60 дни Разрешително за водовземане от води
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд Разрешително за отсичане 1лв./куб.м 7 дни Маркирана дървесина
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения заявление по образец безплатна услуга 7 дни Удостоверение
2008 Вписване в НТР на промени в обстоятелствата за категоризирани туристически обеки заявление по образец и документи, удостоверяващи настъпилата промяна 50 лв. /Съгласно Тарифата към Закона за туризма/ 30 дни Отразена промяна в НТР
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране заявление по образец, снимка, телково решение безплатна услуга 7 дни Карта за безплатно паркиране на МПС
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) заявление по образец безплатна услуга веднага Удостоверение за регистрация
2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие" анкетен формуляр безплатна услуга веднага Заверен формуляр
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение заявление по образец 5 лв. 7 дни Разрешително за отсичане
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии заявление по образец с приложено копие от голям талон на МПС 5 лв. 7 дни Разрешително за достъп
2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване заявление по образец и придружаващи документи съгласно ЗТ

Такса:/Съгласно Тарифата към Закона за туризма/

1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги: а) за едно легло – 10 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

3 месеца Удостоверение за утвърдена категория на обекта
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани туристически обекти и издаване на удостоверение аявление по образец и документи, удостоверяващи настъпилата промяна

150 лв. /Съгласно Тарифата към Закона за туризма/

30 дни Удостоверение за утвърдена категория на обекта с отразена промяна
2050 Прекратяване на категория на туристически обект заявление за прекратяване и Удостоверението за утвърдена категория на обекта

безплатна услуга

14 дни Заповед за прекратяване категорията на обекта
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения заявление по образец

съгласно Тарифата на община Калояново

7 дни позволително за ползване на лечебни растения
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии Разрешително за отсичане

безплатна услуга

7 дни Превозен билет
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга заявление и придружаващи документи , документ за платена такса

5 лв.

веднага Вписване в общинския регистър, осигурена регистрационна табела, талон и два светлоотразителя
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи заявление по образец

5 лв.

7 дни Разрешително за отсичане
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение заявление и придружаващи документи съгласно ЗТ, документ за платена такса

Съгласно Тарифата към Закона за туризма

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане – 2000 лв

3 месеца Удостоверение за утвърдена категория на обекта
2089 Потвърждаване категорията на туристически обект и издаване на удостоверения декларация съгласно ЗТ, документ за платена такса

Съгласно Тарифата към Закона за туризма

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1800 лв

3 месеца Удостоверение за утвърдена категория на обекта
2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат заявление за дубликат на удостоверение и декларация за обстоятелствата, касаещи унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение

Съгласно Тарифата към Закона за туризма- 100,00 лева

14 дни удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

заявление по образец, придружено от:

1. При откриване на обекти за търговия, за производство или за съхраняване, както и обекти в областта на услугите, физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци за работно време, което е с продължителност до 23:00 часа, задължително прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум.”

2. При заявяване на работно време, продължаващо след 23:00 часа, лицата и търговците по ал.1 задължително прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, както и Становище на РУ на МВР - Хисар“.

безплатна услуга

7 дни Удостоверение
Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (УСЛУГИ-РПЕССД-2020.pdf)УСЛУГИ-РПЕССД-2020.pdfУСЛУГИ РПЕССДadmin111 КБ