Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 90
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 100
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 90
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 156
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 187
Инвестиционно предложение Написана от Admin 298
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 237
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 236
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 280
„Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 110 БРОЯ БИВОЛИ“ в поземлен имот с идентификатор 63567.88.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, Стопански двор № 1, община Калояново, обла Написана от Admin 251