Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Категория: Инвестиционни намерения Създадена на Вторник, 17 Март 2020 12:19 Последно обновена на Вторник, 17 Март 2020 12:19 Публикувана на Вторник, 17 Март 2020 12:19 Посещения: 848

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, община Калояново СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА за инвестиционно предложение (ИП) с вх. № 3200-17/04.03.2020 г. „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект „ГОВЕДОВЪДНА ФЕРМА“ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 250 БРОЯ ЖИВОТНИ“ в поземлени имоти с идентификатори 63567.170.52, 63567.170.54 и 63567.170.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, община Калояново.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на община Калояново, пл. Възраждане 6.