Наредби на Общински съвет Калояново.

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
НАРЕДБА № 10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА-отменена с Реш.№345/28.02.2019 г. прието с протокол № 49/28.02.2019 г. Написана от admin 1444
НАРЕДБА № 11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 1493
НАРЕДБА № 12 за изграждане и опазване на зелената система Написана от admin 1885
Наредба № 13 За управление на отпадъците Написана от admin 2201
НАРЕДБА № 14 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Калояново Написана от admin 2858
НАРЕДБА № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета Написана от admin 2401
НАРЕДБА № 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ Написана от admin 2937
НАРЕДБА № 17 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯТАНА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 2343
Наредба № 18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 5417
НАРЕДБА № 19 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Написана от admin 4862
Наредба № 20 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 2690
НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 2163
НАРЕДБА №2 за организацията на движението по общинските пътища и улици в населените места на територията на Община Калояново Написана от admin 2419
НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 2686
Наредба №5 - Концесии Написана от admin 2344
НАРЕДБА №8 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях Написана от admin 2521
НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Написана от admin 3601
Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 2009
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 1424
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 932
Наредба за управление на общинските пътища Написана от Admin 1044
Правилник за организацията и дейността на ОбС Калояново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Калояново Написана от Admin 799