Новини и обявления

ПРОЕКТ „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с. Горна Махала”

Категория: Новини и обявления Създадена на Вторник, 08 Август 2017 10:54 Последно обновена на Вторник, 08 Август 2017 10:55 Публикувана на Вторник, 08 Август 2017 10:54 Посещения: 2079

С Решение №166 взето с Протокол №22/30.03.2017 г. Общински съвет Калояново даде съгласие за кандидатстване на община Калояново с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, за закупуване на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж с. Горна Махала.

На 21.07.2017 г. Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” взе решение да бъдат отпуснати средства в размер на 17 913,96 лв. с ДДС за реализиране на проекта и подписа договор за съвместна дейност с община Калояново.

Предвидените проектни дейности ще подобрят и осъвременят условията, в които ежедневно се приготвя топла храна за потребителите от населените места на територията на община Калояново.

Като резултат от изпълнението на проекта ще се предоставят по-качествени и ефективни социални услуги в домашна среда, съобразени с реалните нужди на хората от уязвимите групи.