Общинска Служба Земеделие

Обява ОСЗ

Категория: Общинска Служба Земеделие Създадена на Сряда, 29 Март 2017 10:08 Последно обновена на Сряда, 29 Март 2017 10:08 Публикувана на Сряда, 29 Март 2017 10:08 Посещения: 2161

О Б Я В А

 

 

      ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАЛОЯНОВО НА ОСНОВАНИЕ §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ И ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО  СПОРАЗУМЕНИЕ/РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ДЪЛГО ПОЛЕ И ИВАН ВАЗОВО,  ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОДИНА.

    РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ КАЛОЯНОВО.

 

ОСЗ – КАЛОЯНОВО