Песнопой

Profil na kupuwachaa star

Категория: Uncategorised Създадена на Сряда, 12 Октомври 2016 11:53 Последно обновена на Сряда, 12 Октомври 2016 11:53 Публикувана на Сряда, 12 Октомври 2016 11:53 Посещения: 32674

1

  Вътрешни правила 793
2 Съобщение за издадено разрешение за ползване на воден обект 795
3 Обявление за обществена поръчка - доставка на храни на детски и социални заведения 913
4 Превоз на ученици на територията на община Калояново за нуждите на ОУ „Отец Паисий” с. Песнопой през учебната 2014/2015 година. 999
5 Уведомление за отваряне на ценови оферти 897
6 Извършване на консултантски услуги по управление на проект №16/321/01681: - Изграждане на ПСОВ 982
7 Упражняване на строителен надзор по проект: Изграждане на ПСОВ на с. Житница и с. Ръжево Конаре 968
8 Строително-ремонтни работи на общински сгради на територията на община Калояново с две обособени позиции 1081
9 Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населени места на територията на община Калояново – с две обособени позиции 967
10 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Христо Ботев", с. Дълго поле , община Калояново 1190
11 Уведомление за отваряне на ценови оферти - Сметосъбиране и сметоизвозване 853
12 Доставка на хляб и закуски в детски и социални заведения на територията на община Калояново 877
13 Уведомление за отваряне на ценови предложения - Ремонт на път Житница - Н. Железаре 1164
14 Уведомление за отваряне на ценови предложения за доставка на хранителни продукти 847
15 Уведомление за отваряне на ценови оферти - Обществен превоз - Житница - Гара Калояново 875
16 Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на община Калояново 837
17 Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа в населените места на община Калояново 923
18 Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения 1028
19 Публична покана с предмет:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги..." 903
20 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Ремонти в ЦДГ и ОДЗ 973
21 Процедура за възлагане на обществена поръчка - Превоз на ученици ОУ Песнопой 963
22 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Консултантски услуги 1106
23 Строителен надзор на обект: Рехабилитация на път PDV 1057 Калояново- Житница 1059
24 Строително-ремонтни работи на общински сгради на територията на община Калояново - 2 позиции 1041
25 Уведомление за отваряне на ценови оферти - ремонт на пътна мрежа 1069
26 Земни работи за ремонт на водопровод - с. Черноземен, община Калояново 1130
27 Доизграждане на Главен канализациoнен колектор - Дуванлий, община Калояно 1110
28 Доставка на хляб и закуски в детски и социални заведения на територията на община Калояново 1149
29 Уведомление за отваряне на ценови оферти - доставка на хранителни в детски и социални заведения 1159
30 Доставка на хигиенни, перилни и почистваща материали за нуждите на детски и социални заведения 1388
31 Зимно поддържане на улична мрежа в населените места в община Калояново 1156
32 Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ”Отец Паисий” с. Песнопой 1431
33 Зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в населените места в община Калояново 1262
34 Текущ ремонт на сградата на Кметство и ЦДГ „Щастливо детство” в с. Иван Вазово 1335
35 Публична покана за участие в обществена поръчка - Избор на доставчик на храна за ОУ Христо Ботев 1277
36 Документация за обществена поръчка с предмет - Превоз на ученици 1275
37 Строително-ремонтни работи на общински сгради на територията на община Калояново – с две позиции 1416
38 Уведомление за отваряне на ценови оферти - ремонт на площади Дуванлии, Дълго поле, Бегово и Песнопой 1104
39 Застраховка на имущество, собственост на община Калояново - Културен център Житница 1095
40 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - закриване на сметище в село Калояново 1150
41 Публична покана за участие в процедура по възлагане на ОП: Почистване на речни корита 2012 г. 1430
42 Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет - ремонт на улици 1606
43 Уведомление за отваряне на ценови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка 1122
44 Уведомление за отваряне на ценови оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка 1217
45 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1211
46 У В Е Д О М Л Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1186
47 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1488