Търгове

Търг с тайно наддаване на 24.01.2017 г. от 10.00 ч

Категория: Търгове Създадена на Петък, 30 Декември 2016 16:22 Последно обновена на Петък, 30 Декември 2016 16:22 Публикувана на Петък, 30 Декември 2016 16:22 Посещения: 3258

На основание чл. 59 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 385  на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 47 от 28.07.2011 г.; Решение № 295 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 35 от 26.06.2014 г.; Решение № 108 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 14 от 29.09.2016 г.Решение № 109 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 14 от 29.09.2016 г.; Решение № 120 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 15 от 27.10.2016 г. и заповед № 412/20.12.2016 г. на кмета на община Калояново, обл. Пловдивска

О Б Я В Я В А

                                                                                                                              

На 24.01.2017 година от 10.00 часа в сградата на община Калояново  търг  с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба на следните общински имоти:

 

А. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 

1.Масивна сграда, със застроена площ 420 кв.м., построена в ПИ с №024061,четвърта категория с н.т.п. – стопански двор по КВС на с. Бегово, област Пловдив, м. "Мандрата" с н.т.ц. - 504.00 лв. – месечен наем.   

       

 Б. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 

               1.Петно А /по одобрена схема/с площ от 55.51 кв.м., находящо се в УПИ ІІ от кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. – 111.00 лв.- месечен наем.

              

               2. Площадно пространство между о.т. 99 и о.т. 122 – “Клиентски енергиен център” с площ от 129.00 кв.м. , находящ се в кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. – 516.00 лв.- месечен наем.

 

               3. Площадно пространство източно от о.т. 164 – „Магазин за хранителни стоки и кафе“ с площ от 30 кв.м. по ПУП на с. Песнопой, област Пловдив с н.т.ц. – 45.00 лв.- месечен наем.

                                   

В. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

               1.Овощна градина с площ от 10.185 дка, VIII-ма категория с имотен № 013012, находящ се в м. “Куркая” по КВС на с. Иван Вазово с ЕКАТТЕ 32038, община Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. – 200.00 лв. – годишен наем.

 

Г. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1. Изоставена нива на площ от 7.357 дка с имотен 022116, четвърта категория, находящ се в м.”Равнака” по КВС на с. Песнопой, Пловдивска област с н.т.п. – 7 592 лв.

 

 

 

 

               2.ПИ с идентификатор 63567.170.561, с трайно предназначение на територията – земеделска с площ : 13385 кв.м.; н.т.п.: изоставена орна земя, находяща се в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, м. Балталъка, по КККР с н.т.ц. –5 354 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Всички цени са без ДДС.

 

Закупуването на тръжна документация срещу 30.00 лв. за всеки отделен обект и внасяне на депозит – 50% от начална тръжна цена до 16.30 часа на 23.01.2017 година в касата на общинска администрация Калояново или по банков път.

 

Оглед на обектите всеки работен ден от 10.00 – 16.30 часа чрез кметствата.

Скици на имотите могат да се видят в служба “Общинска собственост” ІІІ етаж стая № 19.    

Заявления за участие от всеки участник се приемат в деловодството на общинска администрация Калояново  до 16.30 часа на  23.01.2017 година.

 

Кандидатът или упълномощен от него представител подава в запечатан непрозрачен плик, писмените ценови предложения се представят  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.

 

За справки тел. 03123/24-60. Повторен и следващи търгове ще се проведат през 30 дни при същите условия.