Търгове

З А П О В Е Д № 20 за резултати от проведен търг

Категория: Търгове Създадена на Вторник, 14 Февруари 2017 12:17 Последно обновена на Сряда, 14 Юни 2017 15:35 Публикувана на Вторник, 14 Февруари 2017 12:17 Посещения: 3072

 

З А П О В Е Д

№ 20

с.Калояново, 25.01.2017 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПУРОИ  и  въз основа на протокол № 1 от 24.01.2017 г. за резултатите от повторен търг

 

                                                   О Б Я В Я В А М :

1. ДПБЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, ЕИК 202766380 със седалище и адрес на управление гр. София - 1618, ул. Хайдушко изворче № 28, с Изпълнителен директор -Дамян Георгиев Дамянов, ЕГН 510819****, представляван от Атанас Андреев Узунов, ЕГН 551110****  в качеството си на Директор ЮЦРД- офис Пловдив с пълномошно № 1842/2015 год. заверено от Станислав Лукаев -  помощник-нотариус в района на СРС с рег. №508 на Нотариалната камара за спечелил търга  за  обект: Петно А /по одобрена схема/с площ от 55.51 кв.м., находящо се в УПИ ІІ от кв. 41 по ПУП на с. Калояново, Пловдивска област за сумата от 112.00 лв. (сто и  двадесет лева) месечен наем.

 

2. ДЕЛИ ИНКОВ КОПРИНКОВ, ЕГН 560807**** с постоянен адрес: с. Песнопой, ул. 1-ва № 52 за спечелил  търга  за  обект: Площадно пространство източно от о.т. 164 – „Магазин за хранителни стоки и кафе“ с площ от 30 кв.м. по ПУП на с. Песнопой, област Пловдив за сумата от 46.00 лв. (четиридесет и шест лева) месечен наем.

 

3. НАДЕЖДА ИВАНОВА МИТЕВА, ЕГН 751115**** с постоянен адрес: гр. Смолян, област Пловдив, ул. „Соколица“ 11 за спечелила търга  за  обект: Овощна градина с площ от 10.185 дка, VIII-ма категория с имотен № 013012, находящ се в м. “Куркая” по КВС на с. Иван Вазово с ЕКАТТЕ 32038, община Калояново, Пловдивска област за сумата от 202.00 лв. (двеста и два лева) - годишен наем.

 

4. ХРИСТО ИВАНОВ БАКАЛОВ, ЕГН 800914**** с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Елин Пелин „ №33 за спечелил търга  за  обект:  ПИ с идентификатор 63567.170.561, с трайно предназначение на територията – земеделска с площ : 13385 кв.м.; н.т.п.: изоставена орна земя, находяща се в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, м. Балталъка, по КККР за сумата от 5 365 лв. (Пет хиляди триста шестдесет и пет лева).

След изтичане на срока за обжалване по Административно процесуалния кодекс, спечелилите търга да внесат дължимите суми в касата на Община Калояново или по Банкова сметка – IBAN - BG 51CECB979033B5561500 и  BIC – CECBBGSF на “ЦКБ” АД  КЛОН ПЛОВДИВ- БЪЛГАРИЯ и се сключат  договори  за наем и продажба.

Съгласно чл.72 от Наредбата за общинска собственост, настоящата заповед да се обяви на публично място.

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО