Търгове

Търг с тайно наддаване на 25.10.2016 година

Категория: Търгове Създадена на Вторник, 04 Октомври 2016 05:18 Последно обновена на Вторник, 11 Октомври 2016 05:19 Публикувана на Вторник, 04 Октомври 2016 05:18 Посещения: 3242

На основание чл. 59 от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 385 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 47 от 28.07.2011 г.;Решение № 295 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 35 от 26.06.2014 г.; Решение № 75, 76 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 10 от 30.06.2016 г.;  Решение № 81 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 11 от 11.07.2016 г.; Решение № 94 на Общински съвет – Калояново взето с протокол № 12 от 25.08.2016 г. и заповед №269/19.09.2016 г. на кмета на община Калояново, обл. Пловдивска

О Б Я В Я В А

                                                                                                         

На 25.10.2016 година от 10.00 часа в сградата на община Калояново  търг  с тайно наддаване за наем, аренда и продажба на следните общински имоти:

А. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1.Масивна сграда, със застроена площ 420 кв.м., построена в ПИ с №024061,четвърта категория с н.т.п. – стопански двор по КВС на с. Бегово, област Пловдив, местността "Мандрата" с н.т.ц. - 504.00 лв. – месечен наем.                                                    

Б. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Нива с имотен № 003093 с площ 1.800 дка, пета категория, находяща се в м.”Баба Найда” по КВС на с. Иван Вазово, област Пловдив с н.т.ц. – 27.00 лв. – годишен наем.

В. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1. Изоставена нива на площ от 7.357 дка с имотен № 022116, четвърта категория, находящ се в м.”Равнака” по КВС на с. Песнопой, Пловдивска област с н.т.п. – 7 592 лв.

2.ПИ с № 040031 с н.т.п.-друга селскостопанска територия, с площ от 0.530 дка, находящ  се в м. „Горен понлук” четвърта категория по КВС на с.Дълго поле, област Пловдивска с н.т.ц. - 297.00 лв.

3.ПИ№ 443088с н.т.п.- индустриална култура с  площ от  3.004 дка, пета категория, находящ  се в м. "Долен бостънлък" по КВС на с. Сухозем, Община Калояново, Пловдивска област с н.т.ц. - 1 992  лв.

Г. ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1.УПИ ІV –общ. с площ от 780 кв.м. в квартал 23 по ПУП на село Дълго поле, община Калояново, област Пловдив с н.т.ц. - 7012.20 лв.

Д. АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОПФ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ СТОПАНСКИ ГОДИНИ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Нива, с имотен №  892009 с площ 28.481 дка, пета категория, находяща се в местността ”ЧЕРНОЗЕМЕН”по КВС на село Черноземен, община Калояново, област Пловдив с н.т.ц. – 428.00 лв. – годишна арендна вноска.

Е. ОТКРИВАПРОЦЕДУРА ЗАИЗБОР НА ОПЕРАТОР за възлагане стопанисването, поддръжкатаи експлоатацията чрез предоставянето му  под наем за срок от 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ:

1.Водоем с кад. № 025148 на площ от 1.645 дка, находящ се в м.”Сивриджа” по КВС на с.Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465 с н.т.ц – 83.00 лв. - годишен наем

Всички цени са без ДДС.

Закупуването на тръжна документация срещу 30.00 лв. за всеки отделен обект и внасяне на депозит – 50% от начална тръжна цена до 16.30 часа на 24.10.2016 година в касата на общинска администрация Калояново или по банков път.

Оглед на обектите всеки работен ден от 10.00 – 16.30 часа чрез кметствата.

Скици на имотите могат да се видят в служба “Общинска собственост” ІІІ етаж стая № 19.    

Заявления за участие от всеки участник се приемат в деловодството на общинска администрация Калояново  до 16.30 часа на  24.10.2016 година.

 

Кандидатът или упълномощен от него представител подава в запечатан непрозрачен плик, писмените ценови предложения се представят  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие.

За справки тел. 03123/24-60. Повторен и следващи търгове ще се проведат през 30 дни при същите условия.