Проекти на общината

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

Категория: Проекти на общината Създадена на Вторник, 11 Октомври 2016 14:01 Последно обновена на Вторник, 11 Октомври 2016 14:01 Публикувана на Вторник, 11 Октомври 2016 14:01 Посещения: 4410

ПРОЕКТ  „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“

На 17.02.2016 г. стартира Проект  „ ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

            Съгласно сключения договор между Агенцията по заетостта и Община Калояново са предоставени средства  в общ размер на 70 106,40 лв.

            Продължителността на проекта е 6 месеца.

Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Операцията ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които щe получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). Натрупването на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички обхванати безработни младежи, ще помогнат за по-успешното им включване на пазара на труда.

Настоящата схема допълва мерки в подкрепа на младежката заетост, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и Националния план за действие по заетостта за съответната година.

Настоящата операция допълва мерките на операция „Активни“ по ОП РЧР 2014 – 2020 г. като предоставя допълнителни възможности за обучения и заетост на тези активирани младежи, които не са включени в обучения и заетост в операция „Активни“ и се регистрират в Бюрата по труда като безработни лица търсещи работа.          

По проекта са наети 22 бр.  безработни лица на възраст до 29 г. регистрирани като трайно безработни в Бюрото по труда. Наетите по трудово правоотношение 22 бр. лица сключиха договори с Община Калояново за период от 6 месеца на длъжността „общ работник“ на пълен работен ден ( 8 часа на ден)  и са разпределени в 10 села от селищната система на Общината.